Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 60 hp

Barnsjuksköterskan arbetar med barn och ungdomar samt deras familjer för att främja såväl fysisk som psykisk hälsa. Barnsjuksköterskans arbete omfattar barn 0-18 år och arbetet kan ske inom både öppna och slutna vårdformer såväl nationellt som internationellt. Vissa områden innebär att arbeta självständigt, medan andra innebär nära samverkan med andra yrkeskategorier.

  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Obligatoriska träffar: Ja
  • Ort: Sundsvall/Östersund
  • Antal platser: 15
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-O7151

Sista anmälan: 15 mars 2020

Som barnsjuksköterska behöver du vara flexibel och anpassningsbar samt i alla sammanhang ha barnets bästa i åtanke, det vill säga att du utgår från ett barnperspektiv och har ett etiskt förhållningssätt. För att ge barn och unga god hälso- och sjukvård krävs att du besitter kunskap om olika utvecklingsfaser, samt styrkor och sårbarhet kopplat till dessa såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Du tar hänsyn till barnets speciella behov, resurser och rättigheter samt stödjer familjen. Under utbildningen utvecklar du beredskap att möta både friska och sjuka barn i olika åldrar med skiftande möjligheter och problem. Du tränar i att ge stöd och vägledning till föräldrar, syskon och andra personer som är betydelsefulla för barnet.
Utbildningen omfattar barnhälsovård och elevhälsa, neonatalvård, barnmedicin, -kirurgi, -psykiatri, -habilitering och avslutas med ett vetenskapligt examensarbete på 15 hp.

Sammankomster

Utbildningen till barnsjuksköterska omfattar 60 hp och genomförs på halvfart, vilket innebär en arbetsinsats på i genomsnitt ca 20 timmar/vecka. Kursintroduktionen utgörs av en campusförlagd träff under tre dagar i Sundsvall, men utbildningen är till största delen IT-baserad och genomsyras av ett självständigt lärande med olika arbetssätt. Vi använder en interaktiv plattform där den mesta kommunikationen sker mellan studenterna, samt mellan studenter och lärare. Du behöver därför en dator med webbkamera och säker internetuppkoppling via bredband, eller tillgång till lärcentra (www.larcentra.se) där motsvarande teknik kan nyttjas. Den webbaserade undervisningen består av digitala föreläsningar via länk eller inspelade filmer, samt nätbaserade diskussioner och seminarier.
Utbildningen är ortsövergripande. Campusförlagda studieträffar i Sundsvall eller Östersund i samband med teoriavsnitten omfattar cirka 10 procent av tiden. De campusförlagda träffarna innefattar seminarier, föreläsningar och examinationer. Under utbildningen genomförs dessutom motsvarande 12 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU), varav 6 veckor inom barnhälsovård och elevhälsa samt 6 veckor inom sluten vård.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska med minst 90 hp inom huvudområdet omvårdnad eller motsvarande, varav 15 hp utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå samt minst sex månaders yrkespraktik som sjuksköterska.

Urval

Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om 1/2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte.

Examen efter genomförda studier

Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som översätts till Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Paediatric Care Filosofie magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad som översätts till Degree of Master in Science (60 credits) with a major in Nursing Science

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med barn och ungdomar inom förebyggande hälsovård samt barn med medicinska, kirurgiska, psykiska sjukdomstillstånd och funktionshinder inom öppen eller sluten vård.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00

Biblioteket Campus Östersund