Biblioteket

Får jag vara på biblioteket och plugga?

Ja, Universitetsbiblioteket håller fortsatt öppet och du är välkommen att använda våra läsplatser, men det är av yttersta vikt att alla studenter ovillkorligen stannar hemma vid symtom, även lindriga, på förkylning/influensa. Följ folkhälsomyndighetens råd.

Är biblioteket öppet som vanligt?

Från och med torsdag 26 mars gäller följande:

Universitetsbiblioteket Östersund är öppet 9-16, obemannat med självservice före kl 10 och efter kl 14.

Universitetsbiblioteket Sundsvall är öppet 8-16, obemannat med självservice före kl 10.

Hur gör jag med mina reserverade böcker?

När biblioteket är öppet kan du hämta dina reserverade böcker som vanligt, du använder din inloggning för att låna i automaterna. Om du inte har möjlighet att hämta böckerna kan vi skicka dem till önskad adress, följ instruktionerna i aviseringsmeddelandet. OBS att det i vissa fall kan innebära att paketet måste hämtas ut hos postombud.

Jag är sjuk och kan inte återlämna mina böcker, hur gör jag?

Om du har möjlighet, kan du skicka någon annan att lämna din böcker. Böcker kan lämnas i återlämningslådor utanför biblioteksentréerna. Det går också bra att skicka dem med post, se adresser här. Tänk på att lån förlängs automatiskt så länge böckerna inte blivit reserverade. Du kan kontrollera om din lånetid förlängts genom att logga in på Mina sidor (du får meddelande när omlånet inte kan genomföras). Om inget av detta fungerar för dig, hör av dig så ser vi vad vi kan göra. Bibliotekets kontaktuppgifter.

Jag brukar få hjälp i studieverkstaden med referenser och språk, var kan jag få den hjälpen nu?

Studieverkstaden håller öppet, men nu digitalt via Zoom. Du hittar våra öppettider och Zoomlänkar på Studieverkstadens webbsida.

Verksamhetsförlagd utbildning/praktik/självständigt arbete/examensarbete

När ska jag stanna hemma?

Om du har symtom på luftvägsinfektion ska du enligt Folkhälsomyndigetens rekommendationer stanna hemma och inte gå till din verksamhetsförlagda utbildning eller praktikplats. Det gäller även vid lindriga symptom!

Om du har nedsatt immunförsvar eller bor tillsammans med någon som är sjuk ska du också stanna hemma.

Vid frånvaro ska du meddela kursansvarig för respektive kurs och din handledare på praktikplatsen via mejl.

Observera att du ska vara symptomfri i två dagar innan du går tillbaka till praktikplatsen/arbetsplatsen.

Dialog om missade praktikdagar och åtgärder för hur dessa kan tas igen ska diskuteras mellan varje student, handledare och kursansvarig.

Kommer jag att kunna genomföra min verksamhetsförlagda utbildning/praktik/exjobb?

Om du inte har sjukdomssymptom, karantänbehov eller nedsatt immunförsvar ska du genomföra din verksamhetsförlagda utbildning/praktik/exjobb som vanligt.

Om arbetsplatsen du är placerad på har stängt gäller detta förstås inte. Se nedanstående fråga: Min verksamhetsförlagda utbildning/praktikplats/arbetsplats för exjobb har stängt på grund av risk för smittspridning, vad ska jag göra?

Arbetsplatsen där jag är placerad har övergått till distansarbete, hur ska jag göra?

Informera din kursansvarig via mejl.

Mittuniversitetet har vidtagit särskilda åtgärder för att hantera den här typen av situationer och kursansvarig eller motsvarande kommer att informera om det.

Min verksamhetsförlagda utbildning/praktikplatsutbildning/praktikplats/arbetsplats för exjobb har stängt på grund av risk för smittspridning, vad ska jag göra?

Om arbetsplatsen där du är placerad håller stängt på grund av risk för smittspridning ska du meddela dina kursansvariga och handledare via mejl.

Mittuniversitetet har vidtagit särskilda åtgärder för att hantera den här typen av situationer och kursansvarig eller motsvarande kommer att informera om det.

Jag har nyss kommit hem från utlandet, vilka regler gäller då?

Studenter som under de senaste 14 dagarna vistats utomlands är med omedelbar verkan avstängda från verksamhetsförlagd utbildning/praktik i 14 dagar.

Vid frånvaro ska du meddela kursansvarig för respektive kurs och din handledare på praktikplatsen via mejl.

Mittuniversitetet har vidtagit särskilda åtgärder för att hantera den här typen av situationer och kursansvarig eller motsvarande kommer att informera om det.

Senaste frågorna

Kan studenter använda grupprum och allmänna ytor på campus vid behov?

Ja, om studenter behöver det för sina studier, men det är av yttersta vikt att alla studenter ovillkorligen stannar hemma vid symtom, även lindriga, på förkylning/influensa. Följ folkhälsomyndighetens råd. Studenter har tillträde till lokalerna med MIUN-kort och kod. Grupprum bokas som vanligt.

Hur länge kommer undervisningen att ske på distans?

I dagsläget vet vi inte hur länge undervisning som normalt skulle ha skett på campus kommer ges på distans. Både vi som arbetar här på Mittuniversitet och du som studerar här måste på grund av rådande läge vara beredd på att distansundervisningen kommer fortgå men också att campusundervisningen kan återupptas. 

All campusundervisningen övergår till distansundervisning – när får jag besked om föreläsningar?

Från och med 18 mars övergår alla undervisning på campus om till distansundervisning. Du kommer få mer information från program- eller kursansvarig.

Tentamen och examinationer som inte kan genomföras på distans skjuts upp. Vad gäller för mig?

Från och med den 18 mars genomförs inga examinationer eller tentamen på campus. Det betyder att tentamen i vissa fall skjuts upp till ett annat tillfälle. Du kommer få mer information från program- eller kursansvarig.

Jag behöver hjälp och har ingen dator eller wifi, hur gör jag?

Servicecenter, bibliotek och datasalar är tillgängliga för dig som behöver. Studenter har tillträde till lokalerna med MIUN-kort och kod. Men det är av yttersta vikt att alla studenter ovillkorligen stannar hemma vid symtom, även lindriga, på förkylning/influensa. Följ folkhälsomyndighetens råd

Hur vet jag att universitetet har rätt kontaktuppgifter till mig?

För att säkerställa att du får viktig information från universitetet är det viktigt att du som student har uppdaterade kontaktuppgifter i Ladok. Kontrollera och uppdatera kontaktuppgifter här:

Ladok

 

Blir det någon avslutningshögtid i juni?

Vi hoppas kunna genomföra avslutningshögtiderna men vi följer naturligtivis utvecklingen och de rekommendationer som gäller. För att du som avslutar dina studier vid Mittuniversitetet ska ha tid att planera kommer vi fatta ett beslut vecka 15 hur avslutningshögtiden kommer genomföras.

Mer om avlslutningshögtiden

Undervisning/föreläsningar/tentamen

Vad behöver jag för utrustning för att studera på distans?

Om tekniken strular, var kan jag få hjälp?

Mejla din fråga till helpdesk@miun.se så svarar de så snart som möjligt.

Vad gäller vid salstentamen?

Mittuniversitetet har i enlighet med rekommendation från regeringen beslutat att salstentamen ska ersättas med annan examinationsform som inte kräver fysisk lokalisering. Tentamen och examinationer som inte kan genomföras på distans från och med 18 mars skjuts upp till ett annat tillfälle.

Du får mer information från din lärare om vad som gäller i din kurs.

Jag var anmäld till en salstentamen som blev uppskjuten, gäller fortfarande min anmälan nu när nytt tentamenstillfälle i annat format ges eller måste jag anmäla mig på nytt?

Ja, den anmälan du gjort till en salstentamen som blev uppskjuten gäller även som anmälan för den tentamen som nu erbjuds istället. Inget nytt anmälningstillfälle kommer öppnas upp om inte kursansvarig ger annan information.

Har jag rätt att kräva extra tentatillfälle om jag inte kan eller väljer att inte delta i en examination?

Nej, om du inte kan, eller väljer att inte, delta vid ett examinationstillfälle så gäller i första hand nästa omtentamenstillfälle och senare uppsamlingstentamen. Beslutet om ändrad examinationsform öppnar inte för ersättningstillfällen för enskild student eller grupp.

Jag kommer att vara frånvarande från undervisning/examination pga. karantän eller smitta. Hur ska jag göra?

Om du inte kan ta del av undervisning och examination på grund av smittrisken kan du kontakta program- eller kursansvarig för att få veta hur du kan ta igen det du har missat. Tänk också på att anmäla till Försäkringskassan om smittrisken hindrar dig från att studera. 

Från och med den 18 mars genomförs ingen campusundervisning på Mittuniversitetet. Undervisningen övergår då till distansundervisning så snart som möjligt.

Resor/utbytesstudier

Jag har en planerad resa under våren som del i min utbildning, går den att genomföra?

Nej, med anledning av UDs avrådan från alla icke-nödvändiga resor till alla länder har Mittuniversitetet beslutat att inga utlandsförlagda utbildningsmoment får påbörjas från och den 19 mars till och med terminens slut. Om du påverkas av detta beslut kontakta din kursansvarig.

Jag ska på utbytesstudier i höst. Kommer jag att kunna åka?

Vi kan i nuläget inte säga hur möjligheten till utbyte kan komma att se ut. Det beror på utvecklingen i Sverige, globalt samt i respektive land/område/region där vi har utbyte.

International Relations Office, IRO, håller kontakt med partneruniversiteten och kan ge dig information. Har du frågor, vänligen vänd dig till internationaloffice@miun.se.

Jag planerar att resa privat under våren – hur ska jag tänka?

UD har utfärdat avrådan från alla icke-nödvändiga resor till alla länder. I första hand gäller detta till 14 april, därefter kommer beslutet omprövas.

Mittuniversitetet har sedan tidigt i arbetet gjort ställningstagandet att medarbetare och studenter som befunnit sig i något av de av UD utpekade områdena för avrådan från resa samt de av Folkhälsomyndigheten definierade riskområdena rekommenderas en frivillig karantän om 2 veckor.

Kan universitetet tvinga mig att stanna hemma om jag har varit i ett av riskområdena?

Med stöd av högskoleförordningens disciplinbestämmelser kan universitetet stänga av studenter från undervisning om de inte följer universitetets ordningsregler.

Från och med 18 mars genomförs ingen campusundervisning på Mittuniversitetet. Undervisningen övergår till distansundervisning så snart som möjligt.

Allmänt

När ska jag stanna hemma?

Om du har symtom på luftvägsinfektion ska du enligt Folkhälsomyndigetens rekommendationer stanna hemma. Det gäller även vid lindriga symptom!

Från och med 18 mars genomförs ingen campusundervisning på Mittuniversitetet. Undervisningen övergår till distansundervisning så snart som möjligt. 

Observera att du ska vara symptomfri i två dagar innan du går tillbaka till en studiemiljö eller ett arbete. 

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Den som dessutom vet eller misstänker att hen bär på en smittsam sjukdom är också skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Detta gäller alla smittsamma sjukdomar.

Jag bor på studentboende och är rädd för att bli smittad av mina korridorsgrannar, vad kan jag göra?

När det gäller de bekräftade fall av covid-19 (insjuknande av coronaviruset) kommer smittskydd i Region Jämtland/Härjedalen eller Region Västernorrland att göra en smittspårning och kontakta de som har varit i kontakt med den smittade.

Generellt gäller också att följa rekommendationer för god handhygien. 

Kommer ni att stänga ner universitetet eller ställa in undervisning?

Från och med 18 mars genomförs ingen campusundervisning på Mittuniversitetet. Undervisningen övergår till distansundervisning så snart som möjligt. Vi jobbar för fullt med att lösa praktiska utmaningar för utbildningar som på olika sätt kräver utrustning på campus. Berörda studenter kommer att få mer information från sina lärare.

Universitetsbibliotek och Servicecenter i Hus G på Campus Östersund, samt Hus N på Campus Sundsvall håller öppet för studenter som har behov av vår service.

Vad gäller för CSN/studiemedel?

Här kan du läsa mer om studiemedel och eventuella förändringar med anledning av coronaviruset.

Till CSN

Hur hålls studenter informerade om läget?

Alla studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om universitetets information på denna sida. Här finns frågor och svar samt dagliga nyheter på svenska och engelska. Har du frågor som gäller din utbildning, vänligen vänd dig till program- eller kursansvarig.

Mittuniversitetet har också kontakt med de studenter som nyligen lämnat eller är på väg att lämna berörda områden för studier/arbete vid Mittuniversitetet. Har du frågor kring detta, vänd dig till internationaloffice@miun.se.

Hur hanterar Mittuniversitetet coronavirusutbrottets risker?

Den centrala krisledningen träffas dagligen och stämmer av läget för att vid behov uppdatera ställningstaganden och vidta åtgärder.

Förvaltningen prioriterar också om i sin verksamhet under en tidsperiod och tillsätter en arbetsgrupp som leds av säkerhetschef. Gruppen får i uppdrag att svara på frågor och vara ett stöd till verksamheten.

En riskanalys har genomförts tillsammans med skyddsombud och fackliga organisationer. Riskanalysen kommer uppdateras veckovis.

Universitetet följer rapporteringen och agerar i enlighet med anvisningar från ansvariga myndigheter. Dessa myndigheter uppdaterar sin information och sina rekommendationer löpande och det är därför av största vikt att såväl medarbetare som studenter håller sig uppdaterade även direkt via deras respektive informationskanaler.

Hur är det med studentkårernas verksamheter?

Studentkåren i Sundsvall

Från och med den 18:e mars kommer all campusundervisning att övergå till distans. Presidiet kommer inte att vara närvarande på campus. Däremot går det att nå de via telefon och mejl. Alla event som är planerade ställs in/skjuts upp. Följande information gäller tillsvidare.

Ordförande Rebecka Mc Neill
Mejl: ordf@sks.miun.se
Telefon: 070 716 68 30

Vice ordförande Nicklas Stenlund
Mejl: vice@sks.miun.se
Telefon: 070 716 68 31

 

Studentkåren i Östersund

Studentkåren har beslutat att stänga expeditionen i servicecenter, studenternas hus, samt våra övriga lokaler (Fornborgen och ABC). Detta börjar gälla den 18/3 till annan information kommer. 

Skåp i studenternas hus: Du som hyr ett skåp av oss ska ha fått ett mejl gällande begränsad tillgång till ditt skåp under denna perioden. Kontakta ordforande@sko.miun.se om du behöver tillgång av någon särskild anledning. 

Studentpuben no4 Regementet: Puben kommer vara stängd tills annan information kommer.

Arrangemang: En del av våra arrangemang kommer fortsatt äga rum, beroende på utslag i riskanalyser. Specifik information kring kommande arrangemang kommer ut i ordinarie informationskanaler. 

Studentkårens personal och arvoderade: Personal och ordförande jobbar som vanligt, med extra fokus att bevaka studenters rättigheter och arbetsmiljö i arbetet kring Corona-viruset.

Möten och annat ideellt arbete: Fortgår, men huvudsakligen på distansform.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Ordförande Hilda Månsson
Mejl: ordforande@sko.miun.se
Tel: 070-662 17 95