Anställda på Campus Östersund bör arbeta hemifrån

Med anledning av den ökade smittspridningen i Jämtlands län rekommenderar Mittuniversitetets ledning att anställda vid Campus Östersund i första hand, och i dialog med närmaste chef, arbetar hemifrån.

MI7A5973.jpg

− Vi vill ta vårt ansvar för att minska smittspridningen och vid sidan av de åtgärder vi redan vidtagit är detta ytterligare en. Det handlar givetvis också om att vi vill att våra anställda ska värna om sin egen och sina kollegors hälsa och när många har arbetsuppgifter som är möjliga att utföra hemifrån känns detta som en rimlig åtgärd, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Denna rekommendation grundar sig på Region Jämtland Härjedalens bedömning om samhällssmitta i länet. Anställda som har arbetsuppgifter som inte kan utföras hemifrån uppmanas att i så stor utsträckning som möjligt sprida ut sig på arbetsplatsen och nyckelfunktioner uppmanas att inte sitta tillsammans. Lokalerna kan fortfarande användas vid behov, exempelvis av lärare som har behov av att bedriva distansundervisning från lärosal. Mittuniversitetet har ungefär 500 anställda på Campus Östersund.

− Om medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån gör det, så minskar de sociala kontakterna för kollegor som behöver vara på arbetsplatsen. Krisledningsgruppen fortsätter att följa utvecklingen och har kontinuerliga avstämningar kring vilka åtgärder som behöver vidtas, säger Victoria Sjöbom, HR-chef på Mittuniversitetet.

För anställda vid Campus Sundsvall kvarstår den tidigare rekommendationen:
De som själva tillhör riskgrupp eller sammanbor med person i riskgrupp bör efter kontakt med närmsta chef så långt möjligt beredas möjlighet att arbeta hemma även utan symtom. Övriga anställda kan i dialog med respektive chef ges möjlighet att helt eller delvis arbeta hemifrån i den mån arbetsuppgifterna tillåter.

Mittuniversitetet har sedan tidigare infört kraftiga restriktioner vad gäller anställdas resor. Ej nödvändiga utrikesresor i tjänsten ska ställas in, åtminstone april månad ut, och inrikesresor och resor mellan campusorterna ska i första hand ersättas med digitala alternativ.

Vid frågor, kontakta:
Kicki Strandh, kommunikationschef Mittuniversitetet, 070-346 59 87