Olika sidor och verktyg som kan vara bra för dig i din chefsroll.

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen FÖR CHEFER. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 26 svenska sidor och 6 engelska sidor som är taggade med FÖR CHEFER. Innehållet kan variera beroende på språk.

Introduktion i ekonomi för chefer

Ekonomiavdelningen, EKO, erbjuder en heldag med utbildning i statlig redovisning/ekonomi del 1 på övergripande nivå. Dagen är främst för dig som är ny som chef, men övriga chefer är också välkomna.

Chefsforum

Chefsforum genomförs fyra gånger per år. Till mötet som hålls av rektor kallas chefer med personalansvar samt representanter för Studentkårerna.

Bokslut

Mittuniversitetet har del- och helårsbokslut. Här redovisas både tidplan för respektive bokslut samt aktuella blanketter som ska användas vid boksluten.

Budgetera

Arbetet med budget och prognos utgår från anvisningarna i dokumenten nedan.Budget, prognos och uppföljning mot utfall görs i budget- och prognosverktyget Hypergene som återfinns under "Planeringsve...

Anställningsformer

Vilka anställningsformer som är möjliga finns reglerade i lagen om anställningsskydd, LAS. De finns två typer av anställningsformer, tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.

Medarbetarsamtal

En gång per år ska du som prefekt/chef hålla ett strukturerat medarbetarsamtal med dina medarbetare. Syftet är att ni ska få en gemensam bild av medarbetarens förutsättningar att bidra till...

Medarbetarutveckling

Alla medarbetare har en talang som kan utvecklas. En viktig roll för dig som chef är att skapa förutsättningar för dina medarbetare att bli bättre på det som de redan är bra på.

Ekonomi

Här hittar du bl a Mittuniversitetets bankgiro, VAT-nummer.

Budget och prognos

Arbetet med budget och prognos utgår från anvisningarna i dokumenten nedan.Budget, prognos och uppföljning mot utfall görs i budget- och prognosverktyget Hypergene som återfinns under "Planeringsve...

Rekrytering

Förmågan att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är en av Mittuniversitetets viktigaste framgångsfaktorer.